သင့္႐ဲ့အ႐ည္အေသြးတန္းဖိုးတိုးပြားလာ
အ႐ည္အေသြးေ႐ႇ ့သို ့့လံႈ့ေဆာ္ေပး

TOYOအေျကာင္း

TOYOသည္ကြန္က႐စ္အားျဖည့္သည့္သံတံုးေကြးျခင္း ျဖတ္ျခင္း ျပုလုပ္သည့္တည္ေဆာက္ေ႐းစက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ေ႐ ု့ေဆာင္လမ္းျပကုပၼဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ စက္႐ံု ၄ခုက ကာကြယ္မႈပါ၀င္ေသာအျမဲအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ျခင္းန်င့္သံထြင္လံုးျဖင့္တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္႐ာပစၥည္းမ်ားကိုတစ္နိုင္ငံလံုးနွင့္ကမၻာတစ္၀န္းတြင္စီးပြားေ႐းအ႐ပစၥည္းေတြကိုစီစဥ္ေ႐ာင္းခ်နိုင္႐န္အတြက္ထုတ္လုပ္ေပးတယ္။ နိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မွာေဒသဆိုင္႐ာကိုယ္စားလွယ္၉ေယာက္က ၀ယ္သူေတြအဆင္ေျပေစ႐န္ေဆာင္႐ြက္ေပးတယ္။ဒါ့အျပင္ သံလုပ္ငန္းစက္႐ံုေတြကေပးတဲ့ ကုန္ပစၥည္း႐ဲ့စြမ္း႐ည္ကိုဘယ္လိုတိက်ေအာင္လုပ္နိင္တယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံတည္ေဆာက္နည္းသစ္႐ဲ့လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ထို့ေျကာင့္ က်ြနု္ပ္တို့႐ဲ့ ျမင့္မားေသာအ႐ည္အေသြးနဲ့ ျကာ႐ႇည္ခံတဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြကို၁၉၇၁ကတည္းက နိုင္ငံေပါင္း ၃၀ေက်ာ္အားပို့ေဆာင္ေပးလ်က္႐ိႇပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳျပီးအျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

TOYOအေျကာင္း

ကုမ္ပဏီအမည်
TOYO KENSETSUKOHKI ကုပၼဏီိလီီမီတက္
ပစၥည္းစာ႐င္း
အလိုအေလ်ာက္႐ာဘာျဖတ္စက္ ေကြးစက္
ေျခနင္းေကြးစက္ အစံုလိုက္ေကြးစက္ ဂေ
ဆက္ပိုက္ကြန္ေကြးစက္ ေက်ာက္ျပားေကြးစက္
အလိုအေလ်ာက္ပံုစံျပဳလုပ္ထိန္းညိ်နိုင္သည့္စနစ္အခန္းျဖတ္စက္
ေကြးစက္ စက္၀ိုင္းပံုစံေကြးစက္

PRODUCT

အမ်ိုးအစားမ်ားစြာ႐ိွေသာသံေခ်ာင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာမည္သည့္အမ်ိုးအစားကြန္က႐စ္ေလာင္းသည့္ပံုစံမဆိုစိတ္တိုင္းက် က်ြနု္ပ္တို့ဘက္ကဖန္တီးေပးနိုင္သည္။

ကုပၼဏီအမည္ 

Tên Công ty

ကုမ္ပဏီအမည်
TOYO KENSETSUKOHKI CO.,LTD
Người liên hệ
Ryo Kamada
Email
r_kamada@toyokensetsukohki.co.jp
TEL
+81-6-6552-0507
We use cookies to improve our service. If you continue browsing, we will assume that you agree to the use of such cookies. +info
[ close ]

Contact

TOP